شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

تبریک همکاران کشت و صنعت دعبل خزاعی به مناسبت ولادت امام علی(ع) و روز پدر