شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

تبریک مدیر عامل شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به مناسبت فرارسیدن عید نوروز۱۴۰۳