شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

برگزاری مانور به مناسبت روز ملی ایمنی در برابر زلزله