شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

برداشت بی نظیر 10 هزار تن نیشکر طی شبانه روز گذشته در شرایط سخت آب و هوایی

برداشت بی نظیر 10 هزار تن نیشکر طی شبانه روز گذشته در شرایط سخت آب و هوایی

به گزارش روابط عمومی ،با همت تلاشگران عرصه کشاورزی در کشت و صنعت دعبل خزاعی در شرایط سخت مه و لغزندگی جادهها و همچنین دشورای عملیات برداشت توسط ماشین دروگر هاروستر در زمینهای مرطوب ، بیش از 10 هزار تن نیشکر طی شبانه روز گذشته برداشت و بجهت طی نمودن فرآیند تولید شکر راهی کارخانه گردید که نشان از عزم راسخ همکاران صدیق و سختکوش بخش های مختلف این مجموعه بزرگ تولیدی و صنعتی در راستای تحقق فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص جهش تولید برای رسیدن به خودکفایی در کشور دارد .