شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

بازساز ی روشنایی میدان ورودی به شهرستان کارون

بازساز ی روشنایی میدان ورودی به شهرستان کارون

 

بدینوسیله از شما دعوت مىشود در مناقصه عمومی با مشخصات مشروحه زیر شرکت نموده و طبق اسناد و مدارک مناقصه قیمت پیشـنهادی خـود را اعـلام
نمایید
موضوع مناقصه :  بازساز ی روشنایی میدان ورودی به شهرستان کارون

بعد از پر کردن فرم فایل های مربوطه مناقصه رو می توانید دانلود کنید