شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

بازدید گروهی از اساتید اداره صنعت و معدن از کشت و صنعت دعبل خزاعی

بازدید گروهی از اساتید اداره صنعت و معدن از کشت و صنعت دعبل خزاعی

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی،بازدید گروهی از اساتید سازمان صنعت و معدن با هدف برآورد ظرفیت های صنعت نیشکر و همچنین انتقال دانش این صنعت بزرگ به دانشجویان که آینده سازان مملکت هستند.