شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

بازدید سفیر ارمنستان از کشت و صنعت دعبل خزاعی