شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

بازدید سر ممیزی ایزو از کشت و صنعت دعبل خزاعی

بازدید سر ممیزی ایزو از کشت و صنعت دعبل خزاعی

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،بازدید سر ممیزی ارشد ایزو شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران جهت صدور مجدد گواهینامه استاندارد 22000 ایمنی غذا برای کشت و صنعت دعبل خزاعی انجام گردید.

این بازدید به منظور بررسی و ارزیابی فرآیندها و استانداردهای کیفیتی شرکت برگزار شد. در این بازدید، نمایندگان شرکت به تفصیل در مورد تلاش‌ها و پیشرفت‌های اخیر در حوزه کیفیت و بهره‌وری به سرممیز اطلاعات ارائه دادند. ایشان نیز از نقاط قوت و موارد بهبودی که شناسایی شده‌اند، تحسین و تقدیر کردند.