شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

بازدید دانشجویان کارشناسی کشاورزی دانشگاه چمران