شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

بازدید دانشجویان دانشکده بهداشت جندی شاپور اهواز از کشت و صنعت دعبل خزاعی

بازدید دانشجویان  دانشکده بهداشت جندی شاپور اهواز از کشت و صنعت دعبل خزاعی

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی،امروز چهارشنبه 29آذر ماه1402جمعی از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت جندی شاپور استان خوزستان با هدف آشنایی با محیط کار از شرکت دعبل خزاعی بازدید کردند.

در حاشیه بازدید دانشجویان دانشکده علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،دکتر غلام رضا ادیبی ،معاونت صنعت شرکت دعبل خزاعی ،ضمن خیر مقدم خدمت بازدید کنندگان ،درباره اهمیت بهداشت محیط و آشنایی با صنعت و مشکلاتی بهداشتی محیطی صنعت و عملیاتی که در صنعت با هدف کاهش این مشکلات، ایراد سخن نمودند.