شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

بازدید دانشجویان رشته مکانیک و برق ، دانشگاه شهید چمران از فرآینده تولید شکر

بازدید دانشجویان رشته مکانیک و برق ، دانشگاه شهید چمران از فرآینده تولید شکر

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،بازدید دانشجویان رشته مکانیک و برق دانشگاه شهید چمران اهواز از فرآیند تولید شکر در کشت و صنعت دعبل خزاعی با هدف آشنایی با صنعت نیشکر می باشد.

بازدید کنندگان چهارشنبه۲۵ بهمن ماه به مناسبت دهه مبارک فجر از کشت و صنعت دعبل خزاعی بازدید کردند.