شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

بازدید اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد محیط زسیت دانشگاه چمران به روایت تصویر