شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

اهدای خون در کشت و صنعت دعبل خزاعی به روایت فیلم

اهدای خون در کشت و صنعت دعبل خزاعی به روایت فیلم

در لحظه‌ای از زندگی، دست به دست داده و قطره‌ای از خون خود را به عنوان نشانه‌ای از امید و همبستگی به دیگران اهدا می‌کنیم. این کوچکترین عمل می‌تواند بزرگترین تأثیر را بر زندگی‌ها داشته باشد. با اهدای خون، داستان عشق و انسانیت را می‌نویسیم و به جریانی از زندگی و امید پیوسته می‌شویم.