شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

اهدای خون در کشت و صنعت دعبل خزاعی به روایت فیلم