شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

المان پست اسلایدر

درخشش کشت وصنعت دعبل خزاعی در کشور

درخشش کشت وصنعت دعبل خزاعی در کشور

بیانیه مدیرعامل کشت و صنعت دعبل خزاعی در آستانه انتخابات

بیانیه مدیرعامل کشت و صنعت دعبل خزاعی در آستانه انتخابات

بازدید گروهی از اساتید اداره صنعت و معدن از کشت و صنعت دعبل خزاعی

بازدید گروهی از اساتید اداره صنعت و معدن از کشت و صنعت دعبل خزاعی

بازدید دانشجویان رشته مکانیک و برق ، دانشگاه شهید چمران از فرآینده تولید شکر

بازدید دانشجویان رشته مکانیک و برق ، دانشگاه شهید چمران از فرآینده تولید شکر

“تعویض لوله های آبیاری کشاورزی به همت کارکنان پر تلاش کشت و صنعت دعبل خزاعی”

“تعویض لوله های آبیاری کشاورزی به همت کارکنان پر تلاش کشت و صنعت دعبل خزاعی”

حضور پر شور خانواده بزرگ نیشکر در مراسم 22 بهمن

حضور پر شور خانواده بزرگ نیشکر در مراسم 22 بهمن

درخشش کشت وصنعت دعبل خزاعی در کشور

درخشش کشت وصنعت دعبل خزاعی در کشور

بیانیه مدیرعامل کشت و صنعت دعبل خزاعی در آستانه انتخابات

بیانیه مدیرعامل کشت و صنعت دعبل خزاعی در آستانه انتخابات

بازدید گروهی از اساتید اداره صنعت و معدن از کشت و صنعت دعبل خزاعی

بازدید گروهی از اساتید اداره صنعت و معدن از کشت و صنعت دعبل خزاعی

بازدید دانشجویان رشته مکانیک و برق ، دانشگاه شهید چمران از فرآینده تولید شکر

بازدید دانشجویان رشته مکانیک و برق ، دانشگاه شهید چمران از فرآینده تولید شکر

“تعویض لوله های آبیاری کشاورزی به همت کارکنان پر تلاش کشت و صنعت دعبل خزاعی”

“تعویض لوله های آبیاری کشاورزی به همت کارکنان پر تلاش کشت و صنعت دعبل خزاعی”

حضور پر شور خانواده بزرگ نیشکر در مراسم 22 بهمن

حضور پر شور خانواده بزرگ نیشکر در مراسم 22 بهمن

درخشش کشت وصنعت دعبل خزاعی در کشور

درخشش کشت وصنعت دعبل خزاعی در کشور

بیانیه مدیرعامل کشت و صنعت دعبل خزاعی در آستانه انتخابات

بیانیه مدیرعامل کشت و صنعت دعبل خزاعی در آستانه انتخابات

بازدید گروهی از اساتید اداره صنعت و معدن از کشت و صنعت دعبل خزاعی

بازدید گروهی از اساتید اداره صنعت و معدن از کشت و صنعت دعبل خزاعی

بازدید دانشجویان رشته مکانیک و برق ، دانشگاه شهید چمران از فرآینده تولید شکر

بازدید دانشجویان رشته مکانیک و برق ، دانشگاه شهید چمران از فرآینده تولید شکر

“تعویض لوله های آبیاری کشاورزی به همت کارکنان پر تلاش کشت و صنعت دعبل خزاعی”

“تعویض لوله های آبیاری کشاورزی به همت کارکنان پر تلاش کشت و صنعت دعبل خزاعی”

حضور پر شور خانواده بزرگ نیشکر در مراسم 22 بهمن

حضور پر شور خانواده بزرگ نیشکر در مراسم 22 بهمن