شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

المان پست اسلایدر

3 فقره اسناد مزایده عمومی و استعلام بهاء

3 فقره اسناد مزایده عمومی و استعلام بهاء

تشکر از تلاش های بی وقفه : پیام مدیرعامل به مناسبت پایان عملیات تصفیه شکر

تشکر از تلاش های بی وقفه : پیام مدیرعامل به مناسبت پایان عملیات تصفیه شکر

برگزاری مراسم عزاداری ایام آخر ماه صفر در دعبل خزاعی

برگزاری مراسم عزاداری ایام آخر ماه صفر در دعبل خزاعی

پیام تشکر مدیرعامل به مناسبت پایان کشت نیشکر

پیام تشکر مدیرعامل به مناسبت پایان کشت نیشکر

خدمت به زائرین امام حسین در قاب دوربین

خدمت به زائرین امام حسین در قاب دوربین

برگزاری مراسم سوگواری اباعبدالله  الحسین علیه السلام و ایام اربعین حسینی در کشت و صنعت دعبل خزاعی

برگزاری مراسم سوگواری اباعبدالله الحسین علیه السلام و ایام اربعین حسینی در کشت و صنعت دعبل خزاعی

3 فقره اسناد مزایده عمومی و استعلام بهاء

3 فقره اسناد مزایده عمومی و استعلام بهاء

تشکر از تلاش های بی وقفه : پیام مدیرعامل به مناسبت پایان عملیات تصفیه شکر

تشکر از تلاش های بی وقفه : پیام مدیرعامل به مناسبت پایان عملیات تصفیه شکر

برگزاری مراسم عزاداری ایام آخر ماه صفر در دعبل خزاعی

برگزاری مراسم عزاداری ایام آخر ماه صفر در دعبل خزاعی

پیام تشکر مدیرعامل به مناسبت پایان کشت نیشکر

پیام تشکر مدیرعامل به مناسبت پایان کشت نیشکر

خدمت به زائرین امام حسین در قاب دوربین

خدمت به زائرین امام حسین در قاب دوربین

برگزاری مراسم سوگواری اباعبدالله  الحسین علیه السلام و ایام اربعین حسینی در کشت و صنعت دعبل خزاعی

برگزاری مراسم سوگواری اباعبدالله الحسین علیه السلام و ایام اربعین حسینی در کشت و صنعت دعبل خزاعی

3 فقره اسناد مزایده عمومی و استعلام بهاء

3 فقره اسناد مزایده عمومی و استعلام بهاء

تشکر از تلاش های بی وقفه : پیام مدیرعامل به مناسبت پایان عملیات تصفیه شکر

تشکر از تلاش های بی وقفه : پیام مدیرعامل به مناسبت پایان عملیات تصفیه شکر

برگزاری مراسم عزاداری ایام آخر ماه صفر در دعبل خزاعی

برگزاری مراسم عزاداری ایام آخر ماه صفر در دعبل خزاعی

پیام تشکر مدیرعامل به مناسبت پایان کشت نیشکر

پیام تشکر مدیرعامل به مناسبت پایان کشت نیشکر

خدمت به زائرین امام حسین در قاب دوربین

خدمت به زائرین امام حسین در قاب دوربین

برگزاری مراسم سوگواری اباعبدالله  الحسین علیه السلام و ایام اربعین حسینی در کشت و صنعت دعبل خزاعی

برگزاری مراسم سوگواری اباعبدالله الحسین علیه السلام و ایام اربعین حسینی در کشت و صنعت دعبل خزاعی