شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

افتخاری دیگر برای شرکت کشت وصنعت دعبل خزاعی

افتخاری دیگر برای شرکت کشت وصنعت دعبل خزاعی

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی، پروژه آبیاری قطره ای زیر سطحی با هدف کاهش مصرف آب در شرکت دعبل خزاعی بصورت آزمایشی انجام گرفت .این پروژه که در شش کشت وصنعت نیشکر راه اندازی شد  و در هرکشت وصنعت یک مزرعه به مساحت بیست و پنج هکتار اختصاص یافت.

اهداف پروژه آبیاری قطره ای زیر سطحی

در گفتگو با مهندس  کوروش مسعودیان ، مسئول پروژه آبیاری قطره ای ، به طور کلی یکی از سیستم های آبیاری کارآمد که در سال‌های اخیر رویکرد مثبتی به سمت آن شده است آبیاری قطره ای زیرسطحی می باشد که در این سیستم آبیاری به وسیله ی لوله یا نوارهای قطره ای که در داخل خاک مدفون شده اند تشکیل شده و وظیفه تامین آب ریشه ی گیاه را به صورت مستقیم برعهده دارد . در آبیاری زیرسطحی گیاه دارای هوا و آب بیشتری است و در نتیجه رشد بهتری خواهد داشت.

وی درا ین باره افزود: مطالعات علمی چند ساله اخیر گویای این است که استفاده از آبیاری زیرسطحی باعث کاهش مصرف آب به میزان ۲۵ تا ۵۰ درصد می باشد و از اهداف این پروژه ، توزیع یکنواخت آب به گیاه، کاهش تبخیر، صرفه جوئی در مصرف آب و جلوگیری از هدر رفت آن در اثر ایجاد روان آب یا تبخیر، افزایش تولید محصول و کیفیت محصول، کاهش رشد علف های هرز، صرفه جوئی در مصرف کود و سم، حفظ بهینه رطوبت خاک در اطراف ریشه با آبیاری کمتر، کاهش تراکم و کوبیده شدن خاک، عدم فرسایش خاک، کاهش هزینه های کارگری، کاهش هزینه های بهره برداری و نگهداری می باشد.