شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

اعطای نشان ستارگان مدیریت اقتصاد ایران به شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

اعطای نشان ستارگان مدیریت اقتصاد ایران به شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

اجلاس سراسری تجلیل از رهبران اقتصاد ایران با تمرکز بر محور ارزیابی در شاخص های پنج گانه و نو آوری و شکوفایی ، افزایش و رونق تولید ، کارآفرینی و اشتغال زایی ، ارتقاء سطح فناوری و مسئولیت پذیری اجتماعی با مشارکت دولت و مجلس و سایر ارکان نظام در تهران بین 50 واحد تولیدی از مهندس سید محمد رضا علم الهدائی ، مدیرعامل محترم شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با اهداء نشان ستارگان مدیریت اقتصاد ایران تجلیل شد.