ارزشهای سازمانی

* ایفای مسئولیت اجتماعی و اصول اخلاقی.

* احترام به کارکنان، تعهد به پرورش استعدادها.

* اعتماد به اصل هم‌افزایی در کار گروهی.

* احترام به شرکاء و رعایت اصل انصاف برای حفظ منافع ذینعفان.

* افزایش سهم پرسنل متخصص و ماهر در ترکیب نیروی انسانی بوسیله آموزش.

* توجه به بهره‌وری، کیفیت و بهبود مستمر.

* رعایت الزامات محیط زیست.

* رعایت اصل تقوی‌محوری در برخورد با ارزشهای مذهبی و دینی.

* احترام به مشتری و رعایت اصل مشتریمداری.