شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

اردوی تفریحی خانواده های کارکنان کشت و صنعت دعبل خزاعی به مناسبت دهه مبارک فجر به روایت فیلم