شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

آماده سازی جشن بزرگ عید غدیر خم با همکاری پایگاه مقاومت بسیج