شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

آماده سازی جشن بزرگ عید غدیر خم به روایت فیلم

آماده سازی جشن بزرگ عید غدیر خم به روایت فیلم

آماده سازی جشن بزرگ عید غدیر خم با همکاری پایگاه مقاومت بسیج کشت و صنعت دعبل خزاعی به روایت تصویر