شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

آغاز کشت نیشکر در مزارع شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

آغاز کشت نیشکر در مزارع شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

عملیات کشت نیشکر روز 1399/05/15  در سطحی بالغ بر 2257 هکتار از اراضی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی آغاز گردید.