عملیات کشت نیشکر روز ۱۳۹۹/۰۵/۱۵  در سطحی بالغ بر ۲۲۵۷ هکتار از اراضی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی آغاز گردید.