شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

آغاز کشت محصول کلزا در کشت و صنعت دعبل خزاعی