شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

آغاز معاینات ادواری در کشت و صنعت دعبل خزاعی

آغاز معاینات ادواری در کشت و صنعت دعبل خزاعی

به گزارش روابط عمومی کشت و صنعت دعبل خزاعی،معاینات ادواری سالیانه از تاریخ 15آذر ماه 1401شروع ودر فاصله زمانی دو ماهه انجام می گیرد. این معاینات که نوعی از پیشگیری ثانویه است با فواصل زمانی معین (اغلب یکساله)انجام می شود .انجام دوره ای این معاینات به منظور تامین دو هدف اصلی و عمده ،شناسایی اولیه و زود هنگام شاغلین مشکوک به بیماری های ناشی از کار در مراحل اولیه و درمان در شاغلینی که شرایط محیط کار بر روی بیماری آنها تاثیرسوء بر جای می گذارد.

معاینات ادواری هرساله بالغ بر 2000نفر را شامل می شود که توسط مرکز بهداشت و درمان کشت و صنعت دعبل خزاعی اجرا می گردد.