شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

آغاز برداشت شلتوک در بین مزارع نیشکر دعبل خزاعی

آغاز برداشت شلتوک در بین مزارع نیشکر دعبل خزاعی

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،عملیات برداشت شلتوک با حضور بخش غیر نیشکری معاونت کشاورزی آغاز شد. شرکت دعبل خزاعی ،علاوه برداشت نیشکر برای اولین بار اقدام به کاشت شلتوک به مساحت ۵۴هکتارنموده و امید است که در سال های آینده کاشت این محصول ادامه پیدا کند چرا که تولید این محصول کمکی به اقتصاد کشور و همچنین تنظیم قیمت برنج در بازارها می گردد.