شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

عملیات برداشت از مزارع سبز نیشکر به روایت تصویر