رسوب‌زدایی تاسیسات مورد نظر و تعمیرات لازمه در کارخانه شکر شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی