مناقصه

لبه گذاری کانال آب کندانسور

کارخانه شکر شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

تاریخ اتمام توزیع اسناد مناقصه: ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

لینک دانلود اسناد