مناقصه

تامین ۵۱ نفر نیروی انسانی

بصورت روزکار و نوبتکار

جهت عملیات تنظیفات محوطه های صنعتی

کارخانه شکر شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

تاریخ اتمام توزیع اسناد مناقصه: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲

لینک دانلود اسناد