تهیه يک دستگاه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی جهت انجام امورات جاری اداره تعمیرات شبکه آبیاری و زهکشی شركت كشت وصنعت دعبل خزاعی