تامین نیرو جهت اجرای عملیات کیسه‌گیری و سردوزی کیسه‌های شکرسفید تولیدی کارخانه شکر دعبل خزاعی